تبلیغات

سلام

از این به بعد مسابقات در این صفحه برگزار می شود .

مسابقه شماره ۶

در این مسابقه ما دو معما قرار دادیم که باید در قسمت نظرات شما پاسخ دهید .

به برندگان مسابقه یک تم با موضوع دلخواه داده می شود .

معما اول :

آن چیست که سیاهش تمیز است . سفیدش کنی ، کثیف می شود . پاکش کنی ، تمیز می شود .

معما دوم : 

اولم اول فیله  . دومم چشمه نیله  .  سومم آخر عاجه  . چهارمم هسته کاجه . آخرم اول نازه .

توبگو که این چه رازه.